اصطلاحات در کیوکوشین کاراته

zzzz

معنی بعضی از اصلاحات رایج در باشگاههای کیو کوشین کاراته

- آرم کانکو روی بازو:سمبل کیوکوشین                   ۲-آرم روی سینه چپ:نوشته کیوکوشین

۳- کیو کو:نهایت                                                    ۴- شین: حقیقت

۵- کیو کوشین :نهايت حقيقت                               ۶- کارا:خالی

۷- ته : دست                                                       ۸- کاراته: دست خالي

۹- دو: راه وروش                                                   ۱۰- کا: محصل

و …….

۱۱- کای : تشکیلات                                     ۱۲- کاراته کا : محصول کاراته

۱۳- دوجو : محل باشگاه                                 ۱۴- تاتمی : محل تمرین و مبارزه

۱۵- دان: درجه                                         ۱۶-کیو : کلاس

۱۷- کوهای: مبتدی                                      ۱۸- سن سی : معلم

۱۹- سمپای:کمربند سیاه ارشد                             ۲۰- شی هان : سر استاد

۲۱- کانچو:استاد اعظم (رهبر)                           ۲۲- سوسای : استاد استادان

۲۳- شیمبان : هیئت داوران                              ۲۴-فوکوشین : داور کنار

۲۵- شوشین : داوروسط                                 ۲۶-اوس : تواضع و فروتنی (احترام)

۲۷- ری : احترام                                       ۲۸-سن سی ری : احترام به استاد

۲۹- اوتوگانی:احترام به یکدیگر                          ۳۰-آریگاتوگزائیماشتا : خیلی متشکرم

۳۱- اونه گایشیماس : ازشماخواهش میکنم                 ۳۲- سی زا : نشستن به حالت دو زانو

۳۳- آگورا: نشستن به حالت چهار زانو                    ۳۴- تایماوت: وقت نگه داشتن

۳۵- جی کان : وقت نگه دار                             ۳۶- داچی : ایستادن

۳۷- زنکوتسوداچی : ایستادن متمایل به جلو                ۳۸-کوکوتسوداچی : ایستادن متمایل به عقب

۳۹- کوکو : خرمن                                      ۴۰- نكوآشی داچی : ایستادن پاگربه

۴۱- نکو : گربه                                        ۴۲- سانچین داچی : ایستادن ساعت شنی

۴۳- فودوداچی: آماده باش ایستادن                         ۴۴- سوری آشی داچی : ایستادن مرغ ماهی خوار

۴۵- سوری : مرغ ماهی خوار                            ۴۶- تویوکو : ایستادن به حالت تیشه

۴۷- یوی داچی : آماده ایستادن                            ۴۸- کیباداچی : ایستادن پاباز نیمه نشسته

۴۹- شیکوداچی: ایستادن به حالت کشتی سومو              ۵۰ – شوموکوداچی : حالت T شکل

۵۱- کاکه: قلابی                                         ۵۲- کاکه داچی : ایستادن پاقلابی

۵۳-هیسوکوداچی                                         ۵۴-هی کو داچی: ایستادن موازی

۵۵- موسویی : ایستادن پنجه ها باز                        ۵۶- اوچی هاچی جی داچی : ایستادن پنجه کبوتری

۵۷- موروآشی داچی:ایستادن یک پا به جلو                 ۵۸- توری : برگشتن به حالت اول۵۹

۵۹- جوگای : ایستادن                                    ۶۰- جوگای : از تاتمی خارج شدن

۶۱-کای تن: چرخیدن دورزدن                             ۶۲-ساگاری :عقب نشینی

۶۳- مواته : برگشتن ۱۸۰ درجه                         ۶۴- کوجو : برگشتن ۹۰ درجه

۶۵-يون جو كو: برگشتن ۴۵ درجه                       ۶۶- میگی : راست

۶۷- هیداری : چپ                                      ۶۸- سایو :طرفین

۶۹- یوکو : پهلو                                        ۷۰- مای :جلو

۷۱- اوشیرو : پشت سر                                  ۷۲- اورا :پشت

۷۳- شومن : روبرو                                     ۷۴- شومنی ری : احترام به روبهر

۷۵- شیتا: از پایین به بالا                                ۷۶- اوروشی : ازبالا به پایین

۷۷- اوچی : از داخل به خارج                           ۷۸- سوتو: ازخارج به داخل

۷۹- جودان : بالا                                       ۸۰- چودان : وسط

۸۱- گدان : پائین                                       ۸۲- بارای : رد کردن

۸۳- اوکه :دفاع                                         ۸۴- آگو : چانه

۸۵- آتاما :سر                                          ۸۶- اتاماسوكي :ضربه با مشت به سرحريف

۸۷ – كانمن :صورت                                    ۸۸- كوبي :گردن

۸۹- ساکوتسو : استخوان تر قوه                          ۹۰- کوته : ساعد

۹۱- کوکن : قوس مچ                                   ۹۲-هیراکوته :پشت ساعد

۹۳- اوراکوته : قسمت پائین ساعد                         ۹۴- اوموته کوته : قسمت پائین ساعد

۹۵-هیراکن:داخل دست با انگشتان نیمه بسته                ۹۶- تتسوئی:تیغه خارجی دست حالت مشت

۹۷- نوکیته: انگشت                                     ۹۸- ایپون نو کیته :ضربه با یک انگشت

۹۹- نی هون نوکیته :ضربه با دو انگشت                  ۱۰۰- یوهان نوکیته : ضربه با چهار انگشت

۱۰۱-شوتو : تیغه خارجی دست                          ۱۰۲-های تو : تیغه داخلی دست

۱۰۳-هی شو : پشت دست                               ۱۰۴- شوتی : کف دست

۱۰۵-اشی : هل دادن                                   ۱۰۶-شوتی اشی :هل دادن با کف دست

۱۰۷-اوراکن : پشت مشت                                ۱۰۸- سیکن : برآمدگی روی مشت شاخ کرگدن

۱۰۹- هیچی : آرنج                                     ۱۱۰- هیزو : کمر

۱۱۱- کین :بیضه                                       ۱۱۲- گری : لگن

۱۱۳-هیزا :زانو                                         ۱۱۴- آشی پا

۱۱۵- سونی : ساق پا                                   ۱۱۶- های سوکو : روی پا

۱۱۷- تای سکو : تیغه داخلی پا                           ۱۱۸- سوکوتو :تیغه خارجی پا

۱۱۹- چوسوکو:سینه پا                                   ۱۲۰- کاکاتو :پاشنه پا

۱۲۱- مواشی دورانی                                     ۱۲۲- مواشی گری :لگد دورانی

۱۲۳- سوکی : ضربه مستقیم پیستونی شکل                  ۱۲۴- ایچ : یک

۱۲۵- نی: دو                                           ۱۲۶- سان : سه

۱۲۷- شی چهار                                          ۱۲۸- گو : پنج

۱۲۹- روکو:شش                                         ۱۳۰- شیچی : هفت

۱۳۱-هاچی : هشت                                       ۱۳۲- کیو : نه

۱۳۳- جو : ده                                           ۱۳۴-مورو: دوتا

۱۳۵-موروته : دو دستی                                   ۱۳۶- اوبي :کمر بند کاراته

۱۳۷- شیرو: سفید                                         ۱۳۸- آئو:آبی

۱۳۹- کرو :زرد                                          ۱۴۰- آکا :قرمز

۱۴۱- میدوری: سبز                                       ۱۴۲- کاچی : قهوه ای

۱۴۳- کورو : سیاه                                        ۱۴۴- یازومه :راحت

۱۴۵- یامه: قطع ، تمام                                     ۱۴۶- سوكو: شروع مجدد

۱۴۷- هاجيمي: شروع                                      ۱۴۸- زوكو: ادامه دادن در مسابقه

۱۴۹- هانته: اعلام رای نهائی                               ۱۵۰- ماکسو: چشمها بسته

۱۵۱- ماکسو یامه: چشمها باز                                ۱۵۲- ذن: تمرکز

۱۵۳- کیای: فریاد                                          ۱۵۴- موگوری: انجام تکنیکها بدون شمارش

۱۵۵- یوگوری: انجام تکنیکها بدون شمارش                    ۱۵۶- کیاراته: اعلام کیای

۱۵۷- کامائه: گارد                                          ۱۵۸- گامائته: گارد گرفتن

۱۵۹- کیاکو: مخالف                                        ۱۶۰- مایته: دست موافق

۱۶۱- اسکوات: نشستن و برخاستن                            ۱۶۲- هی کی ته: دست عکس العمل

۱۶۳- کاتا: فرم ، قالب                                       ۱۶۴- اوراکاتا: انجام کاتا با چرخش ۱۸۰

۱۶۵- کی هون: تکنیک                                      ۱۶۶- کی هون نوکاتا: تکنیکهای زنجیره ای

۱۶۷- ایتو: جنگ                                            ۱۶۸- ایپون: تک ، یک امتیاز

۱۶۹- نی هون: دوتا                                        ۱۷۰- سمبون: سه تا

۱۷۱- سای کای: سه مرتبه                                   ۱۷۲- یوهون: چهارتا

۱۷۳- گوهون: پنج تا                                        ۱۷۴- کمیته: مبارزه

۱۷۵- جیوکمیته: مبارزه آزاد                                  ۱۷۶- ایپون کمیته: مبارزه تک ضربه ای

۱۷۷- سمبون کمیته: مبارزه سه قدمی                          ۱۷۸- گوهون کمیته: مبارزه ۵ قدمی

۱۷۹- شورره: سریعتروقویتر کارکردن                         ۱۸۰- که آگه: مفصل بالا رونده

۱۸۱- ایبوگی: تنفس                                         ۱۸۲- میزو: ندیدیم

۱۸۳- میتومیزو: چیزی نبود                                   ۱۸۴- کی مه: نفوذ

۱۸۵- کومی: فشاری                                         ۱۸۶- کی کن: غیبت کردن حریف در مسابقه

۱۸۷- چوئی: خطای کوچک                                  ۱۸۸- هانسوکو: خطا

۱۸۹- جن تن: خطای متوسط                                  ۱۹۰- شیکاک: خطای خیلی بزرگ ، اخراج

۱۹۱- شیای:مسابقه                                           ۱۹۲- شیای شوریو: اتمام مسابقه

۱۹۳- شیای شوریوآکاشو:بعدازمسابقه بایکدیگردست دادن           ۱۹۴- هی کی واکه: مساوی ، برابر

۱۹۵- چوریتسوفومی: برابر ، مساوی                           ۱۹۶- یاکوسوکو: قائده ، قانون

۱۹۷-یاکوسوکوایپون کمیته: کمیته یک ضربه ای باگاردآزاد     ۱۹۸- آوازاته: جمع بستن

۱۹۹- آکوشو: دادن دو حریف                                 ۲۰۰- نوکی ته: انگشت

۲۰۱- کی کو: مجموعه نوک انگشتان                          ۲۰۲- اویابی: شست دست

۲۰۳- هیتوساشی یوبی: انگشت سبابه                           ۲۰۴- نایوبی: انگشت وسط

۲۰۵- کوسوری یوبی: انگشت انگشتر                          ۲۰۶- کویوبی: انگشت کوچک

۲۰۷- توهو:فاصله بین انگشت شست وسبابه                     ۲۰۸- ریوتوکن: بند دوم انگشت

۲۰۹- هیتوساشی یوبی ایپون کن: مفصل دوم انگشت سبابه        ۲۱۰ – تاکایوبی ایپون کن: بند دوم انگشت وسط

 

برچسب ها :