اصطلاحات در کیوکوشین کاراته

 

 

معنی بعضی از اصلاحات رایج در باشگاههای کیو کوشین کاراته

- آرم کانکو روی بازو:سمبل کیوکوشین                   2-آرم روی سینه چپ:نوشته کیوکوشین

۳- کیو کو:نهایت                                                    4- شین: حقیقت

۵- کیو کوشین :نهایت حقیقت                               6- کارا:خالی

۷- ته : دست                                                       8- کاراته: دست خالی

۹- دو: راه وروش                                                   10- کا: محصل

و …….

۱۱- کای : تشکیلات                                     12- کاراته کا : محصول کاراته

۱۳- دوجو : محل باشگاه                                 14- تاتمی : محل تمرین و مبارزه

۱۵- دان: درجه                                         16-کیو : کلاس

۱۷- کوهای: مبتدی                                      18- سن سی : معلم

۱۹- سمپای:کمربند سیاه ارشد                             20- شی هان : سر استاد

۲۱- کانچو:استاد اعظم (رهبر)                           22- سوسای : استاد استادان

۲۳- شیمبان : هیئت داوران                              24-فوکوشین : داور کنار

۲۵- شوشین : داوروسط                                 26-اوس : تواضع و فروتنی (احترام)

۲۷- ری : احترام                                       28-سن سی ری : احترام به استاد

۲۹- اوتوگانی:احترام به یکدیگر                          30-آریگاتوگزائیماشتا : خیلی متشکرم

۳۱- اونه گایشیماس : ازشماخواهش میکنم                 32- سی زا : نشستن به حالت دو زانو

۳۳- آگورا: نشستن به حالت چهار زانو                    34- تایماوت: وقت نگه داشتن

۳۵- جی کان : وقت نگه دار                             36- داچی : ایستادن

۳۷- زنکوتسوداچی : ایستادن متمایل به جلو                38-کوکوتسوداچی : ایستادن متمایل به عقب

۳۹- کوکو : خرمن                                      40- نکوآشی داچی : ایستادن پاگربه

۴۱- نکو : گربه                                        42- سانچین داچی : ایستادن ساعت شنی

۴۳- فودوداچی: آماده باش ایستادن                         44- سوری آشی داچی : ایستادن مرغ ماهی خوار

۴۵- سوری : مرغ ماهی خوار                            46- تویوکو : ایستادن به حالت تیشه

۴۷- یوی داچی : آماده ایستادن                            48- کیباداچی : ایستادن پاباز نیمه نشسته

۴۹- شیکوداچی: ایستادن به حالت کشتی سومو              50 – شوموکوداچی : حالت T شکل

۵۱- کاکه: قلابی                                         52- کاکه داچی : ایستادن پاقلابی

۵۳-هیسوکوداچی                                         54-هی کو داچی: ایستادن موازی

۵۵- موسویی : ایستادن پنجه ها باز                        56- اوچی هاچی جی داچی : ایستادن پنجه کبوتری

۵۷- موروآشی داچی:ایستادن یک پا به جلو                 58- توری : برگشتن به حالت اول۵۹

۵۹- جوگای : ایستادن                                    60- جوگای : از تاتمی خارج شدن

۶۱-کای تن: چرخیدن دورزدن                             62-ساگاری :عقب نشینی

۶۳- مواته : برگشتن ۱۸۰ درجه                         64- کوجو : برگشتن ۹۰ درجه

۶۵-یون جو کو: برگشتن ۴۵ درجه                       66- میگی : راست

۶۷- هیداری : چپ                                      68- سایو :طرفین

۶۹- یوکو : پهلو                                        70- مای :جلو

۷۱- اوشیرو : پشت سر                                  72- اورا :پشت

۷۳- شومن : روبرو                                     74- شومنی ری : احترام به روبهر

۷۵- شیتا: از پایین به بالا                                76- اوروشی : ازبالا به پایین

۷۷- اوچی : از داخل به خارج                           78- سوتو: ازخارج به داخل

۷۹- جودان : بالا                                       80- چودان : وسط

۸۱- گدان : پائین                                       82- بارای : رد کردن

۸۳- اوکه :دفاع                                         84- آگو : چانه

۸۵- آتاما :سر                                          86- اتاماسوکی :ضربه با مشت به سرحریف

۸۷ – کانمن :صورت                                    88- کوبی :گردن

۸۹- ساکوتسو : استخوان تر قوه                          90- کوته : ساعد

۹۱- کوکن : قوس مچ                                   92-هیراکوته :پشت ساعد

۹۳- اوراکوته : قسمت پائین ساعد                         94- اوموته کوته : قسمت پائین ساعد

۹۵-هیراکن:داخل دست با انگشتان نیمه بسته                96- تتسوئی:تیغه خارجی دست حالت مشت

۹۷- نوکیته: انگشت                                     98- ایپون نو کیته :ضربه با یک انگشت

۹۹- نی هون نوکیته :ضربه با دو انگشت                  100- یوهان نوکیته : ضربه با چهار انگشت

۱۰۱-شوتو : تیغه خارجی دست                          102-های تو : تیغه داخلی دست

۱۰۳-هی شو : پشت دست                               104- شوتی : کف دست

۱۰۵-اشی : هل دادن                                   106-شوتی اشی :هل دادن با کف دست

۱۰۷-اوراکن : پشت مشت                                108- سیکن : برآمدگی روی مشت شاخ کرگدن

۱۰۹- هیچی : آرنج                                     110- هیزو : کمر

۱۱۱- کین :بیضه                                       112- گری : لگن

۱۱۳-هیزا :زانو                                         114- آشی پا

۱۱۵- سونی : ساق پا                                   116- های سوکو : روی پا

۱۱۷- تای سکو : تیغه داخلی پا                           118- سوکوتو :تیغه خارجی پا

۱۱۹- چوسوکو:سینه پا                                   120- کاکاتو :پاشنه پا

۱۲۱- مواشی دورانی                                     122- مواشی گری :لگد دورانی

۱۲۳- سوکی : ضربه مستقیم پیستونی شکل                  124- ایچ : یک

۱۲۵- نی: دو                                           126- سان : سه

۱۲۷- شی چهار                                          128- گو : پنج

۱۲۹- روکو:شش                                         130- شیچی : هفت

۱۳۱-هاچی : هشت                                       132- کیو : نه

۱۳۳- جو : ده                                           134-مورو: دوتا

۱۳۵-موروته : دو دستی                                   136- اوبی :کمر بند کاراته

۱۳۷- شیرو: سفید                                         138- آئو:آبی

۱۳۹- کرو :زرد                                          140- آکا :قرمز

۱۴۱- میدوری: سبز                                       142- کاچی : قهوه ای

۱۴۳- کورو : سیاه                                        144- یازومه :راحت

۱۴۵- یامه: قطع ، تمام                                     146- سوکو: شروع مجدد

۱۴۷- هاجیمی: شروع                                      148- زوکو: ادامه دادن در مسابقه

۱۴۹- هانته: اعلام رای نهائی                               150- ماکسو: چشمها بسته

۱۵۱- ماکسو یامه: چشمها باز                                152- ذن: تمرکز

۱۵۳- کیای: فریاد                                          154- موگوری: انجام تکنیکها بدون شمارش

۱۵۵- یوگوری: انجام تکنیکها بدون شمارش                    156- کیاراته: اعلام کیای

۱۵۷- کامائه: گارد                                          158- گامائته: گارد گرفتن

۱۵۹- کیاکو: مخالف                                        160- مایته: دست موافق

۱۶۱- اسکوات: نشستن و برخاستن                            162- هی کی ته: دست عکس العمل

۱۶۳- کاتا: فرم ، قالب                                       164- اوراکاتا: انجام کاتا با چرخش ۱۸۰

۱۶۵- کی هون: تکنیک                                      166- کی هون نوکاتا: تکنیکهای زنجیره ای

۱۶۷- ایتو: جنگ                                            168- ایپون: تک ، یک امتیاز

۱۶۹- نی هون: دوتا                                        170- سمبون: سه تا

۱۷۱- سای کای: سه مرتبه                                   172- یوهون: چهارتا

۱۷۳- گوهون: پنج تا                                        174- کمیته: مبارزه

۱۷۵- جیوکمیته: مبارزه آزاد                                  176- ایپون کمیته: مبارزه تک ضربه ای

۱۷۷- سمبون کمیته: مبارزه سه قدمی                          178- گوهون کمیته: مبارزه ۵ قدمی

۱۷۹- شورره: سریعتروقویتر کارکردن                         180- که آگه: مفصل بالا رونده

۱۸۱- ایبوگی: تنفس                                         182- میزو: ندیدیم

۱۸۳- میتومیزو: چیزی نبود                                   184- کی مه: نفوذ

۱۸۵- کومی: فشاری                                         186- کی کن: غیبت کردن حریف در مسابقه

۱۸۷- چوئی: خطای کوچک                                  188- هانسوکو: خطا

۱۸۹- جن تن: خطای متوسط                                  190- شیکاک: خطای خیلی بزرگ ، اخراج

۱۹۱- شیای:مسابقه                                           192- شیای شوریو: اتمام مسابقه

۱۹۳- شیای شوریوآکاشو:بعدازمسابقه بایکدیگردست دادن           194- هی کی واکه: مساوی ، برابر

۱۹۵- چوریتسوفومی: برابر ، مساوی                           196- یاکوسوکو: قائده ، قانون

۱۹۷-یاکوسوکوایپون کمیته: کمیته یک ضربه ای باگاردآزاد     198- آوازاته: جمع بستن

۱۹۹- آکوشو: دادن دو حریف                                 200- نوکی ته: انگشت

۲۰۱- کی کو: مجموعه نوک انگشتان                          202- اویابی: شست دست

۲۰۳- هیتوساشی یوبی: انگشت سبابه                           204- نایوبی: انگشت وسط

۲۰۵- کوسوری یوبی: انگشت انگشتر                          206- کویوبی: انگشت کوچک

۲۰۷- توهو:فاصله بین انگشت شست وسبابه                     208- ریوتوکن: بند دوم انگشت

۲۰۹- هیتوساشی یوبی ایپون کن: مفصل دوم انگشت سبابه        210 – تاکایوبی ایپون کن: بند دوم انگشت وسط

 

+60
-12